PDF-versie voor persoonlijk gebruik

Live Nation Festivals maakte vorig jaar winst!

donderdag 15 juli 2021


Live

De coronapandemie had vorig jaar een effect op de balansen van verschillende grote spelers binnen de concert- en festivalsector. Terwijl de ene zijn reserves ziet slinken, maakt de ander nog winst (al verwacht die dit jaar dan het effect te voelen). Een vierde speler blijft stevig investeren ondanks de zwaar geleden verliezen terwijl de teneur van de meeste anderen kostenbeheersing is. Een overzicht.

Live Nation Festivals: 124.308 euro winst

Live Nation Festivals nv (organisator van o.a. Rock Werchter, Werchter Boutique en TW Classic) boekte in het coronajaar 2020 een winst van 124.308 euro tegenover 6.595.413 euro het jaar ervoor. Dat maakt dat de organisatie met een over te dragen winst van 115.832.004 euro kerngezond is. In het verslag van de Raad van Bestuur van 21 mei 2021 staat echter onder punt 10: ‘Het uitbreken van de Covid-19 crisis zal aanzienlijke gevolgen hebben op de omzet & resultaten van volgend jaar. Alle maatregelen (Tijdelijke & Technische Werkloosheid, Costfreezing, Capex & Hire stop) zullen overwogen worden die de impact kunnen minimaliseren. Zowel de huidige liquiditeit als de gezonde financiële situatie van de groep zullen ons de mogelijkheid bieden de crisis te doorstaan.’

Live Nation bv: 3.823.023 euro verlies

Live Nation bv maakte in 2020 3.823.023 euro verlies tegenover een verlies van 279.899 euro het jaar ervoor. De over te dragen winst daalde daarbij naar 31.078.911 euro. De bv beschikt over 6.903.360 euro aan beschikbare reserves. ‘Uit de jaarrekening blijkt dat de vennootschap het tweede boekjaar op rij met een verlies heeft afgesloten. Rekening houdend met de inbreng en de overgedragen winst van 31.078.911,28 EUR heeft de onderneming geen structureel probleem. De bestuurders bekijken de financiering van het bedrijf samen met de aandeelhouders. Dit verantwoordt de toepassing van waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit, verwijzend naar artikel 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het uitbreken van de Covid-19 crisis zal aanzienlijke gevolgen hebben op de omzet & resultaten van volgend jaar. Alle maatregelen (Tijdelijke & Technische Werkloosheid, Costfreezing, Capex & Hire stop) zullen overwogen worden die de impact kunnen minimaliseren. Zowel de huidige liquiditeit als de gezonde financiële situatie van de groep zullen ons de mogelijkheid bieden de crisis te doorstaan.’

Antwerps Sportpaleis nv: 7.281.582 euro verlies

De  nv Antwerps Sportpaleis incasseerde vorig jaar een verlies van 7.281.582 euro en onttrok 7.430.382 euro uit het eigen vermogen. Met 17.152.669 euro aan overgebleven reserves kan de nv er weliswaar nog even tegen. Jan Van Esbroecks ‘we hopen onze adem te kunnen inhouden tot het eind van het jaar’ dat ie vorig jaar liet optekenen, bleek dus zoals wij stelden lichtjes overdreven. Zo staat het ook in de samenvatting van de waarderingsregels van de jaarrekening van de nv van vorig jaar:

‘Zoals blijkt uit de afsluiting van het boekjaar eindigend per 31/12/2020 werd de vennootschap nadelig getroffen door de gevolgen van de uitbraak van het Covid-19 virus, en de maatregelen die naar aanleiding daarvan werden opgelegd. Verwacht wordt dat deze negatieve trend zich ook na de afsluiting van het boekjaar zal verderzetten, met een zware impact aangezien de opgelegde maatregelen werden verlengd. Het bestuursorgaan zal de financiële toestand van de vennootschap nauwgezet opvolgen en indien zij het noodzakelijk acht, mede gelet op de verdere te verwachten duur van de Covid19-crisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen, voorstellen doen aangaande mogelijke herstelmaatregelen. Zolang er geen shows mogen worden georganiseerd zal de vennootschap gebruik maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid ihkv COVID-19 en blijven focussen op kostenbesparingen. De vennootschap heeft daarnaast compensatiepremies mogen ontvangen. Teneinde te meten of de vennootschap zal kampen met liquiditeitsproblemen werd door het bestuursorgaan een tweedelige continuïteitstest, bestaande uit een liquiditeits- en een solvabiliteitstest, uitgevoerd.
LIQUIDITEITSTEST
Current ratio:
 - 2020: 2,41
- 2019: 2,99
Acid test ratio:
- 2020: 2,38
- 2019: 2,95
Uit deze ratio‘s blijkt dat de kortlopende bezittingen voldoende zijn om de kortlopende schulden te betalen.
SOLVABILITEITSTEST
Solvabiliteitsratio:
- 2020: 63,89%
- 2019: 64,45%
De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. De solvabiliteit is voldoende solide om eventuele financiële tegenslagen op te vangen. De vennootschap heeft geen enkele externe financiering moeten aanspreken om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen en dit zal op korte termijn zeker ook niet aan de orde zijn. Er zijn geen indicaties die de continuïteitsveronderstelling in het gedrang brengen. De uiteindelijke geleden economische schade zal volledig afhankelijk zijn van de effectieve duurtijd van de opgelegde dwingende overheidsmaatregelen enerzijds en de herstel van de economie anderzijds.’

Studio 100: 30.100.000 euro verlies

Studio 100 tekent een geconsolideerd verlies op van 30.100.000 euro. Studio 100 beschikt nu over negatieve geconsolideerde overgedragen reserves ten belope van 2.519.527 euro (met een eigen vermogen van 27.474.551 euro). ‘De impact van de pandemie wordt niet verwacht een structurele en permanente impact te hebben op de verschillende operationele activiteiten. Als gevolg hiervan werd onder meer beslist om het ambitieuze investeringsplan, met grote investeringen in de themaparken tijdens het boekjaar 2020 verder te zetten. Bij een volledige heropstart wil de Groep klaar staan met een uitgebreid en vernieuwend aanbod aan theater- & pretparkexploitaties. De raad van bestuur is dan ook sterk overtuigd dat de pandemie de vraag naar leisure-activiteiten niet structureel zal treffen. De raad van bestuur zal de geplande toekomstige investeringen echter kritisch blijven herevalueren in functie van het verdere verloop van de COVID19-pandemie. De huidige financieringsinstrumenten bestaan uit (i) de gesyndiceerde bankfinanciering (i.e. “Club Deal”), (ii) een bilaterale bankfinanciering en (iii) uitgegeven obligaties. De beschikbaarheid onder de Club Deal en de bilaterale bankfinanciering (waarvan nog € 60 mio niet opgenomen werd per 31 december 2020) tezamen met kostenbesparingsmaatregelen worden op dit moment voldoende geacht om de verwachte cashnoden op basis van de meest recente budgetteringen op te vangen. Bij aanvang van 2021 beschikte de Studio 100-groep over € 75 mio aan liquiditeiten (i.e. cash op balans en de niet gebruikte ruimte onder de gesyndiceerde en bilaterale bankfinanciering). De financiële convenant m.b.t. de schuldgraad (cfr. vorige paragraaf) werd onder meer tijdelijk vervangen door een financiële covenant m.b.t. liquiditeit, die inhoudt dat de liquiditeiten (zoals hierboven omschreven) minimaal € 25 mio moeten bedragen tijdens de periode van voormelde waiver.’

Pittig detail: Remus BV, vertegenwoordigd door Gert Verhulst en Romulus BV vertegenwoordigd door Hans Bourlon zijn onder andere de bestuurders van deze nv. De mythe wil dat Remus vermoord wordt. De vraag die dus al jarenlang op ieders lippen brandt: wanneer stapt Gert Verhulst uit Studio 100 nv of wordt hij eruit gezet?

Pukkelpop (The Factory bv) 1.674.940 euro verlies

Pukkelpop (The Factory bv) tekende vorig jaar een verlies van 1.674.940 euro op tegenover een winst van 1.250.478 euro het jaar voordien. De beschikbare reserves bedragen 4.134.646 euro: ‘Er wordt beslist om de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te behouden, om de hierna vermelde reden: Het geleden verlies van huidig boekjaar is veroorzaakt door een uitzonderlijke marktomstandigheid, nl. de coronacrisis. De vennootschap beschikt echter nog steeds over voldoende reserves om deze tijdelijke situatie te overbruggen en om aan al haar financiële verplichtingen te voldoen. Wij menen dat er voorlopig geen bijzondere maatregelen dienen genomen te worden. De situatie zal uiteraard nauwgezet opgevolgd worden.’

Tomorrowland: 5.760.557 euro verlies

Tomorrowland (WEAREONE.world bvba) tenslotte tekent in 2020 een verlies op van 5.760.557 euro tegenover een winst van 4.595.838 euro het jaar ervoor. Daarvoor onttrekt de bvba geld uit haar reserves. In 2019 had het nog 11.210.828 euro aan reserves, vorig jaar was dat bedrag al gehalveerd tot 5.450.271 euro.

< Bert Hertogs >


Do you like our reviews and pictures?
Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.
You make an independent website like ours possible. Thanks!Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter