PDF-versie voor persoonlijk gebruik

Oprichting Concertnews City

zondag 01 april 2018


Oprichting

Foto: Cncrtnws

De redacties van Concertnews.be, concertnews.nl, concertnieuws.be, concertnews.eu en musicnews.be zullen vanaf vandaag intens samenwerken. Dat is eerder besloten op een aandeelhoudersvergadering. De verschillende redacties zullen vanaf nu onder de naam ‘Concertnews City’ ondergebracht worden. ‘Het is onze ambitie om dé referentie te worden inzake concertnieuws in binnen-en buitenland’ aldus de hoofdredactie.

Locatie
De redacties verhuizen naar 1 locatie. Het oorspronkelijke plan was dat ‘Concertnews City’ zich naast Muziekcentrum Trix zou vestigen. Helaas kon dat plan niet doorgaan omdat de zaaluitbater naast negatieve recensies vooral ook klachten over geluidsoverlast vreesde. Uiteindelijk is dan intern in allerijl besloten dat ‘Concertnews City’ tijdelijk met een optie op permanent zijn tenten zal opslaan tussen de Lotto Arena en het Sportpaleis. Daarvoor zal het medium onderhandelingen opstarten met de stad, de provincie, en de Jannen van het Sportpaleis.

‘De reacties van Harry Styles-fans nadat ze er 48 uur kampeerden, waren uitermate positief. De kampeerfaciliteiten zijn er naar verluidt prima ook in niet al te beste weersomstandigheden. Nog een troef is dat je middenin het concertnieuws zit. Tussen load in, optredens en de load out. Dé ideale plek dus voor Concertnews City om er te opereren.’ aldus Concertnews City.

Cncrtnws
De verschillende websites zullen samensmelten tot cncrtnws. Er staan geen banen op de tocht. Toch zal er bezuinigd worden. Cncrtnws zal niet langer gebruik maken van klinkers. Deze tekens koopt Concertnews City niet langer van zijn freelancers.’ klinkt het. ‘Op een recensie van Pieter Konijn bespaar je daarmee al makkelijk zo’n 2312 tekens, goed voor zo’n 240 euro voor dit artikel in kwestie. Uit lezersonderzoek blijkt trouwens dat de gemiddelde leesduur van dergelijke artikels met gemiddeld 30% stijgt. Daarom ook dat we deze maatregel meteen doorvoeren.’ 

Rcns Ptr Knn ****

D fmlflm vn dz psvknt? Dt z wl ns Ptr Knn knnn zn vn Sn Pctrs nmtn. Nt ls hn jngst D Smrfn n ht vrlrn drp, lvrt dz nmt-kmd n rdglk vrhl p n knpp bldn n dz pk lv ctn/cmptrnmtflm d hlml t gk wrdt wnnr j d prnt n 4DX bkkt n Knpls (nt lln m d vl wtrffctn d p j f kmn ls ht rgnt, wnnr r mt n tmt gsmtn wrdt f n n pls gtrpt bvrbld). D flm z j wlswr n 2D mr d stltjs mgn zr vk bwgn, nt n ht mnst b chtrvlgngn, sprngn, n krddnsmmnt, d kdr mt ht prtrt vn Ptrs vrldn drs d wt mr nr lnks, dn nr rchts, wt mr nr bndn, dn nr bvn, nz. mt ghngn wrdn, .... Ht pblk bwgt n dt ltst gvl dn snchrn m mt d kdr wrp d fbldng vn Ptrs drs prnkt. n vn d strkts s ht clgsch thm vn Ptr Knn (Svn D Rddr) d stlt dt w d rd nt bzttn, mr slchts lnn vn nz vrdrs. Vrdr tnt Ptr Knn n t d hnd lpnd brnrz – nts z tdls ls z’n thm! – tssn d knnn Ptr, Flps, Mps n Wpstrt (vln Bsmns, n Mssz n Ln Dndvl) n mnr Vrhf (Bll Brbrs). Z hbbn ltd n d mstn tn knnn hln vrgr, mr d s ndrtssn mt n mr n prtjs hrmtsch fgsltn. B (gspld dr Rs Brn, n ht Vlms gdbd dr ng Plssn) prbrt t bmddln vr d knnn, wrdt vrlfd p Thms d ht lndgd rft, wrdr r nt lln n strd ntktnd wrdt tssn d knnn n Thms m d mstn, mr k ng ns m ht hrt vn B … f h jlz rvr kn zrgn dt d zk dng t d hnd lpt n ldt tt … rlg!

n d strd gt ht r nt ntjs n t. Z krgt Ptr n vrfbrstl n zn mnd n zl dr Thms’ tdn n bstrct schldr vn B nr d vntjs hlpn. p d mnr wnt Thms d rst rnd. Mr d knnn ltn ht dr nt b. Wnnr d nw gnr vn ht lndgd drst mtrgln trft, kppndrd ndrn d prtjs bvstgt n schrkdrd nstllrt, zn d knnn r ls d kppn b m d nstllt t sbtrn. Wt w t zn krgn, wrkt ng stds p d lchsprn vn d llrjngstn n d zl. Thms krgt n lktrshck wnnr n drknp wl nrkn, stt p n stkt zn hndn n chtrwrk n knnnklmmn, n zl vrvlgns mrmls d stl vn nkl hrkn tgn zn gzcht krgn wnnr p nkl xmplrn trpt d nst zn bd stn. D dgntnstrkn dn vrdcht vl dnkn n ht bn 28 jr d Hm ln.

tndlk schkln z d jngn d nt zn ntslg krg b Hrrds t dr n brmbs n zn mnd t ktpltrn wrvr h llrgsch s. D scèn scht b hl wt kkrs n ht vrkrd klgt – hwl d brmbs pr nglk n Thms’ kl blndt, ht s zg mr n nrm tvlstrffr – n ds rpn kkrs mt vdslllrgn p m d flm t bctttn. Ht prsng mt mmrs mtn nr n njctnld grpn m d zk t vrlvn. Sn Pctrs nmtn xcsrd zch vr dz scèn n stld ndr ndr n Rtrs: “r flm shld nt hv md lght f Ptr Rbbt’s rchnmss, Mr McGrgr, bng llrgc t blckbrrs, vn n crtnsh slpstck w. W sncrl rgrt nt bng mr wr nd snstv t ths ss, nd w trl plgz.” f h j j nn 2018 kn fvrgn f n crtn ls Bgs Bnn – ng stds n vn nz fvrtn – d d drk stkt mt lmr Fdd (d drlng) n hm m d z vl td pblst, chtrnzt, f p n ndr mnr pst n zn nzdg flrtrg gdrg (nclsf nfltn vn Ll Bnn bv.) n d hdg tdsgst ng wl nvrd z wrdn. Hl wt crtns t d vrg w blkn vrl n knd vn hn td n dmn mmrs ng stds d gst t vn n rg ptrrchl smnlvng. n d ndr knt blvn w ht gspltn krktr vn Bgs Bnn rg bnd vndn, wt d mkrs vn Ptr Knn k drtrkkn n hn knnnflm. r bstt nmlk nmnd d zvr gd f kwd s. Vk s n prsng, nt ls n dr, n cmbnt vn bd. k z b n p ht rst zcht nschldg lknd knn.

n Ptr Knn sclrt d stt drmt (p dt vlk lkt ht d tdsgst vn n wl gd t vttn, mt ht sprbllngrl p ht ntrntnl pltk tnl, prtctnsm, nz.) dt d – lttrlk – xpldrt. Thms hft mmrs TNT ngkcht m d knnn n d ndr drn z vr gd n ltd t d brt vn zn nw wnst t krgn. Ptr Knn drkt p d knp zdt d mnt ntplft. D bm wrndr hn hl s, ntwrtlt n vlt p ht hs vn B. Dt kmt nt mr gd tssn B n Thms lkt ht. Thms stt p ht pnt ht hs t vrkpn. k B wl wg. Ptr Knn krgt gwtnswrgng n zl ht knp lstg krgn – k l mwll vn d tdsdrk – m lls gd t mkn. Vrg s f h dr tdg n slgt.

Zkr, k n Ptr Knn zt r bhrlk wt prdct plcmnt. Vrl ct mrktng vr Lndn ntwrn w (d stdsms gft d knnn n sghtsng tr) trwl d cnsch wnkl Hrrds rmschts n bld kmt. Rgssr Wll Glck slgt r wlswr n m dt p z’n mnr n zn flm t ntgrrn dt ht nt vrvlnd wrdt f gt strn. Vr dz p d krktrs n vrhln vn Btrx Pttr gbsrd flm dt brp p Dmnc Lws d n clctsch sndtrck flvrt mt prmzk zls ‘nvl Chrs’ t ‘l Trvtr’ vn Vrd, msclmzk ls ‘Flshdnc…Wht Flng’ n d vrs vn Dvd Ds, klssk mzk zls ‘Schwnngsng, D.957: N. 4. Ständchn’ vn Schbrt, brkmzk zls ‘Cncrt fr b n C Mjr, p. 7, N. 12’ vn Tms lbnn, tt hdndgs pp ls ‘Fl t Stll’ vn Prtgl. Th Mn, ‘M79’, ‘Th Kds Dn‘t Stnd Chnc’ n ‘Csns’ vn Vmpr Wknd, ‘D r Thng’ vn Bsmnt Jxx, ‘W N Spk mrcn’ vn lnd B Cl & DCP, ‘Fght Sng’ gzngn dr Rchl Plttn, ‘Rthr B’ dr Mrc Scbl d vn Cln Bndts ht n kstsch gtrsng mkt, hphp zls ‘Rmmbr Th Nm’ vn Frt Mnr n n klsskr ls ‘‘m Gnn B (500 Mls)’ vn Th Prclmrs. Krtm: r s vr lk wt wls n ht pk Ptr Knn. D fmlflm b tstk vr dz psvknt mr (msschn) nt vr w llrgsch s (n knnn, brmbssn, f n flm d vn hl lchtjs n nrchtstrks d drk stkt mt vdslllrgn).

< Brt Hrtgs >


Do you like our reviews and pictures?
Feel free to support concertnews.be by sharing this page or giving a donation.
You make an independent website like ours possible. Thanks!Geef steeds in je comment mee op welk artikel je reageert.
Please put in your comment to which article you are responding.

Tabs Concertnews.be

News
Soon
Reviews

More news

  • Podcast
  • Facebook
  • Twitter